Dietistenpraktijk Bionda

Vergoeding

Basispakket

In 2018 is dieetadvisering opgenomen in het basispakket. Als u verwezen bent door een (huis)arts en in het bezit bent van een verwijsbrief of gebruik maakt van directe toegankelijkheid (zie beneden) heeft u recht op 3 behandeluren per kalenderjaar (4-7 consulten, afhankelijk van de tijdsduur van de consulten). Hieronder valt zowel de directe tijd (de tijd waarbij u als cliënt bij de diëtist aanwezig bent) als de indirecte tijd (de tijd die de diëtist besteedt aan het berekenen en samenstellen van een persoonlijk dieetadvies, het informeren van de verwijzer en het registreren van de gegevens). De behandelingen uit de basisverzekering vallen onder het eigen risico. Kinderen tot 18 jaar vallen buiten het eigen risico.

Ketenzorg

Het kan zijn dat u i.v.m. Diabetes type 2 of COPD bent doorverwezen naar de diëtist in het kader van de ketenzorg (in deze regio Syntein). Bij ketenzorg stemmen alle betrokken zorgverleners zoals de huisarts, diëtist en praktijkondersteuner de zorg af op de behoefte van de cliënt. U krijgt dan een standaardvergoeding voor dieetbehandeling, ongeacht uw zorgverzekeraar. De ketenzorg valt buiten het eigen risico. 

Aanvullend pakket

Dieet- en voedingsadvisering is tevens opgenomen in diverse aanvullende pakketten, zie hiervoor de polisvoorwaarden van uw zorgverzekering. U kunt gebruik maken van dieetadvisering uit uw aanvullend pakket als de 3 behandeluren uit de basisverzekering op zijn. Hiervoor geldt geen eigen risico.

Directe toegankelijkheid diëtetiek (DTD)

Sinds 1 augustus 2011 is de diëtist direct toegankelijk (DTD: Directe Toegankelijkheid Diëtetiek). Dit betekent dat u in principe geen verwijsbrief meer nodig heeft, uw diëtist zal dan een screening bij het eerste gesprek. Echter deze DTD wordt niet door alle zorgverzekeraars vergoed (CZ en de Friesland zorgverzekeraar vragen wel om een verwijsbrief). U kunt hier een verwijsbrief uitprinten en laten invullen door uw huisarts.

Afspraak afzeggen

Wanneer u een afspraak niet kunt nakomen, dient u dit minimaal 24 uur (1 werkdag) tevoren mee te delen. Dit kan telefonisch, ingesproken op de voicemailper e-mail of sms, niet via WhatsApp. Indien u dit nalaat, zullen de kosten van het consult (directe tijd) bij u in rekening worden gebracht. Deze kosten worden niet vergoed door uw zorgverzekeraar. 

Dieetkosten

Het volgen van een dieet kan extra kosten met zich mee brengen. Deze kosten worden veroorzaakt door het gebruik van dieetpreparaten, speciale dieetproducten of een hoog gebruik van duurdere voedingsmiddelen. Deels kunnen deze meerkosten vergoed worden. Hiervoor zijn enkele regelingen. U kunnen dieetpreparaten (dieetvoeding voor medisch gebruik oftewel medische voeding) uit het basispakket vergoed worden en dieetproducten (bijvoorbeeld glutenvrije producten) uit het aanvullend pakket.  Ook bestaat er fiscale aftrek van de dieetmeerkosten voor een aantal diëten. Om voor fiscale aftrek in aanmerking te komen, kan diëtist Bionda u een dieetverklaring verstrekken. 

Het volgen van een dieet kan extra kosten met zich mee brengen. Deze kosten worden veroorzaakt door het gebruik van dieetpreparaten, speciale dieetproducten of een hoog gebruik van duurdere voedingsmiddelen. Deels kunnen deze meerkosten vergoed worden. Hiervoor zijn enkele regelingen. Bij dieetpreparaten (dieetvoeding voor medisch gebruik oftewel medische voeding) kan er sprake zijn van vergoeding uit uw basispakket en bij dieetproducten (zoals glutenvrije producten) kan er sprake zijn van vergoeding uit een aanvullend pakket. Tevens is er fiscale aftrek van de dieetmeerkosten voor een aantal diëten. Om voor fiscale aftrek in aanmerking te komen, kan diëtist Bionda een dieetverklaring verstrekken.

AVG

Per 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat er vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie (EU). De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geldt dan niet meer. De AVG zorgt onder meer voor versterking en uitbreiding van privacyrechten en meer verantwoordelijkheden voor bedrijven / organisaties. Ook Diëtistenpraktijk Bionda werkt volgens de AVG. Zo dienen nieuwe cliënten vanaf 25 mei 2018 een toestemmingsformulier behandelovereenkomst (zie onderaan pagina in grijs blok) te ondertekenen voorafgaand of tijdens het eerste consult. Verder heeft Diëtistenpraktijk Bionda een privacyverklaring  (zie onderaan pagina in grijs blok) opgesteld en zijn de Leveringsvoorwaarden (zie onderaan pagina in grijs blok) AVG proof gemaakt.   

Tarieven

Diëtistenpraktijk Bionda heeft met alle zorgverzekeraars contracten afgesloten. De kosten worden rechtstreeks bij uw zorgverzekeraar indiend, u hoeft hier dus zelf niet voor te regelen. Onderstaande tarieven gelden voor consulten die buiten de vergoeding van de zorgverzekeraar vallen. Hiervoor ontvangt u een factuur.

Behandeling per kwartier: € 16,-

Eerste consult: € 64,- tot € 96,- (afhankelijk van tijdsduur consult en uitwerktijd)

Vervolgconsulten: € 16,- tot € 48,- (afhankelijk van tijdsduur consult en uitwerktijd)

Toeslag huisbezoek: € 26,50 (vergoeding mogelijk indien arts noodzakelijk acht)