Dietistenpraktijk Bionda

Vergoeding

Basispakket

In 2019 is dieetadvisering opgenomen in het basispakket. Als u verwezen bent door een (huis)arts en in het bezit bent van een verwijsbrief of gebruik maakt van directe toegankelijkheid (zie beneden) heeft u recht op 3 behandeluren per kalenderjaar (4-7 consulten, afhankelijk van de tijdsduur van de consulten). Dieetbehandeling bestaat uit een consult op het spreekuur (of een bezoek aan huis) en tijd voor bijvoorbeeld het berekenen van de voeding, een dieetvoorschrift en regelen van medische voeding. Deze tijd wordt 'individueel dieetvoorschrift' genoemd. Hierbij is de client doorgaans niet aanwezig maar deze tijd maakt wel deel uit van de behandeling. Enkele zorgverzekeraars vergoeden geen telefonische consulten, de meeste zorgverzekeraars vergoeden dit wel. De behandelingen uit de basisverzekering vallen onder het eigen risico. Kinderen tot 18 jaar vallen buiten het eigen risico. Klik op de link hieronder en bekijk de vergoeding vanuit het basispakket:

Overzicht vergoeding dietist basispakket

Ketenzorg

Het kan zijn dat u i.v.m. Diabetes type 2 of COPD of CVRM (Cardiovasculair Risico Management) bent doorverwezen naar de diëtist in het kader van de ketenzorg (in deze regio Syntein). Bij ketenzorg stemmen alle betrokken zorgverleners zoals de huisarts, diëtist en praktijkondersteuner de zorg af op de behoefte van de cliënt. U krijgt dan een standaardvergoeding voor dieetbehandeling, ongeacht uw zorgverzekeraar. De ketenzorg valt buiten het eigen risico. 

Aanvullend pakket

Dieet- en voedingsadvisering is tevens opgenomen in diverse aanvullende pakketten dieetadvisering / aanvullende pakketten voedingsadvisering. Zie hiervoor de polisvoorwaarden van uw zorgverzekering. U kunt gebruik maken van dieetadvisering of voedingsadvisering uit uw aanvullend pakket als de 3 behandeluren uit de basisverzekering op zijn. Hiervoor geldt geen eigen risico.

Overzicht vergoeding dietist aanvullend pakket

Overzicht vergoeding voedingsvoorlichting

Directe toegankelijkheid diëtetiek (DTD)

Sinds 1 augustus 2011 is de diëtist direct toegankelijk (DTD: Directe Toegankelijkheid Diëtetiek). Dit betekent dat u in principe geen verwijsbrief meer nodig heeft, uw diëtist zal dan een screening afnemen bij het eerste gesprek. Echter deze DTD wordt niet door alle zorgverzekeraars vergoed (CZ en de Friesland zorgverzekeraar vragen wel om een verwijsbrief). U kunt hier een verwijsbrief afdrukken en laten invullen door uw huisarts.

Afspraak afzeggen

Wanneer u een afspraak niet kunt nakomen, dient u dit minimaal 1 werkdag tevoren mee te delen. Dit kan telefonisch, ingesproken op de voicemailper e-mail of sms, niet via WhatsApp. Indien u dit nalaat, zullen de kosten van het consult bij u in rekening worden gebracht. Deze kosten worden niet vergoed door uw zorgverzekeraar. 

Dieetkosten

Het volgen van een dieet kan extra kosten met zich mee brengen. Deze kosten worden veroorzaakt door het gebruik van dieetpreparaten, speciale dieetproducten of een hoog gebruik van duurdere voedingsmiddelen. Deels kunnen deze meerkosten vergoed worden. Hiervoor zijn enkele regelingen. Dieetpreparaten (dieetvoeding voor medisch gebruik oftewel medische voeding) kunnen uit het basispakket vergoed worden en dieetproducten (bijvoorbeeld glutenvrije producten) uit het aanvullend pakket.  Ook bestaat er fiscale aftrek van de dieetmeerkosten voor een aantal diëten. Om voor fiscale aftrek in aanmerking te komen, kan diëtist Bionda u een dieetverklaring verstrekken. 

AVG

Per 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat er vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie (EU). De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geldt dan niet meer. De AVG zorgt onder meer voor versterking en uitbreiding van privacyrechten en meer verantwoordelijkheden voor bedrijven / organisaties. Ook Diëtistenpraktijk Bionda werkt volgens de AVG. Zo dienen nieuwe cliënten vanaf 25 mei 2018 een behandelovereenkomst te ondertekenen voorafgaand of tijdens het eerste consult. Verder heeft Diëtistenpraktijk Bionda een privacyverklaring opgesteld en zijn de leveringsvoorwaarden AVG proof gemaakt.

Tarieven

Diëtistenpraktijk Bionda heeft met alle zorgverzekeraars contracten afgesloten. De kosten worden rechtstreeks bij uw zorgverzekeraar indiend, u hoeft hier dus zelf niet voor te regelen. Onderstaande tarieven gelden voor consulten die buiten de vergoeding van de zorgverzekeraar vallen (bijvoorbeeld omdat de vergoeding uit uw basispakket of aanvullend pakket op is of doordat uw zorgverzekeraar telefonische consulten niet vergoed). Hiervoor ontvangt u een factuur.

Behandeling per kwartier: € 17,50 (de totaal bestede tijd wordt altijd afgerond op kwartieren)

Screening (DTD):  € 17,50 (waarna bij start interventie overgegaan wordt op het eerste consult, zie hieronder)

Eerste consult: € 70,- tot € 87,50 (afhankelijk van tijdsduur consult en evt. berekening / individueel dieetadvies: het 'individueel dieetvoorschrift' genoemd)

Vervolgconsulten: € 17,50 tot € 52,50 (afhankelijk van tijdsduur consult en evt. berekening individueel dieetadvies: het 'individueel dieetvoorschrift' genoemd)

Rapportage aan arts: € 17,50 tot € 35,- (afhankelijk van tijdsduur rapportage schrijven)

Toeslag huisbezoek: € 26,50 (toeslag ongeacht reisafstand en reistijd, vergoeding mogelijk indien arts noodzakelijk acht)